انواع مسباره

دسته بندی : تخصصی -

مسباره به دو نوع مات و براق دسته بندی می شود که

مسباره مات چند بار مصرف 

مسباره براق یک بار مصرف 

می باشد.